Tên đăng nhập

killua21vn

Họ và tên

Trần Minh Tuấn

Email

tranminhtuan.th@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-19 8:18:18

Bài tập đã đạt

353

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500