Tên đăng nhập

phu

Họ và tên

Trần Đức Phú

Email

ducphu290308@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-25 8:40:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500