Tên đăng nhập

dungz

Họ và tên

abcd

Email

nguyenhdung878@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-04 1:45:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500