Tên đăng nhập

hackersl

Họ và tên

Hacker Sơn La

Email

ctitk62lvt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-10 1:05:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500