Tên đăng nhập

ninja123

Họ và tên

ninja123

Email

nguyenbincyber142342323@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-13 9:12:31

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500