Tên đăng nhập

biku_bika

Họ và tên

Trần Phúc Hảo

Email

noyeye159@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-16 15:32:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500