Tên đăng nhập

BlackWhite

Họ và tên

BlackWhite

Chữ ký cá nhân

Chaos in order

Đăng ký lúc

2021-08-25 11:06:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500