Tên đăng nhập

long11223344

Họ và tên

Nguyễn Hải Long3

Email

hailongavatar1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-27 9:26:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500