Tên đăng nhập

long1122334455

Họ và tên

Nguyễn Hải Long

Email

checkpass10112005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-27 9:38:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500