Tên đăng nhập

MyLinh_CNTT6_K61

Họ và tên

Trần Mỹ Linh

Email

linhninh2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-05 2:17:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500