Tên đăng nhập

Nokiddig

Họ và tên

Lê Văn Sỹ

Email

sy2000dn0@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-07 9:49:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500