Tên đăng nhập

lephong1212

Họ và tên

Lê Thanh Phong

Email

lethanhphong1212@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-17 9:23:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500