Tên đăng nhập

super1ss2004

Họ và tên

Lê Thanh Bình

Email

binhlethanh227@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-23 16:16:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500