Tên đăng nhập

ludangenngannguyen

Họ và tên

Email

minhbiatsm@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:08:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500