Tên đăng nhập

B19DCPT190

Họ và tên

Nguyễn Văn Sang

Email

nguyensangptit@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-25 2:52:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500