Tên đăng nhập

bin1st090104

Họ và tên

Ko Ten

Email

bin1st090104@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-26 14:45:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500