Tên đăng nhập

pretest

Họ và tên

TVN

Email

vannghieptran2k2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-28 15:15:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500