Tên đăng nhập

dasdasdasd

Họ và tên

dasd dasd

Email

tunn.sorata@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-29 2:20:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500