Tên đăng nhập

STT27

Họ và tên

Email

tuyetnampam@gmail.com

Chữ ký cá nhân

LeTruong

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:12:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500