Tên đăng nhập

nakamurario

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Long

Email

nakamurario77@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-03 15:46:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500