Tên đăng nhập

Trung

Họ và tên

Nguyễn Hữu Trung

Email

bifovi7854@wii999.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-13 9:48:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500