Tên đăng nhập

LuKoin69

Họ và tên

Cáo

Email

vn.annguyenit@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-19 9:14:53

Bài tập đã đạt

819

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500