Tên đăng nhập

congcod

Họ và tên

Nguyễn Chí Công

Email

nguyenchicong22062003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-20 15:08:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500