Tên đăng nhập

NamPhucCTP

Họ và tên

Phạm Nam Phúc

Email

pnphuc2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-31 14:13:22

Bài tập đã đạt

805

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500