Tên đăng nhập

k101TinLHP

Họ và tên

Đặng Đức Thịnh

Email

dangducthinh2242005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-03 0:53:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500