Tên đăng nhập

trietcua1234

Họ và tên

Huỳnh Công Triết

Email

piglittle50@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-03 11:50:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500