Tên đăng nhập

canbl2002

Họ và tên

GiuSe Cẩn

Email

canbl2002@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-05 6:28:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500