Tên đăng nhập

LEOS2908

Họ và tên

Nguyen Le Thien Phuc

Email

phucvietuc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-08 17:41:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500