Tên đăng nhập

Trangpt

Họ và tên

Phạm Thùy Trang

Email

trang21pt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-12 18:27:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500