Tên đăng nhập

CongIT

Họ và tên

Lê Thành Công

Email

lethanhcongcbn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-14 14:44:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500