Tên đăng nhập

quantk2

Họ và tên

Nguyễn Minh Quân

Email

nguyenminhquan24122006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-16 9:55:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500