Tên đăng nhập

SharkLord

Họ và tên

Lê Sơn

Email

lesonchttk2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-19 15:59:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500