Tên đăng nhập

lyii

Họ và tên

th_ly

Email

lylhpk102@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-21 14:52:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500