Tên đăng nhập

HMDuc

Họ và tên

Huỳnh Mỹ Đức

Email

huynhmyduc2020@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-25 16:32:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500