Tên đăng nhập

blackbox

Họ và tên

Đệ Nhất

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-28 3:37:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500