Tên đăng nhập

Phunghieu

Họ và tên

Phùng Trọng Hiếu

Email

blackawhilebear@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-02 8:12:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500