Tên đăng nhập

kutekisstr

Họ và tên

hungge

Email

nguyentranminhhung12@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-02 9:10:38

Bài tập đã đạt

401

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500