Tên đăng nhập

salrmander

Họ và tên

ông liêm

Email

duonghac66@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-03 5:41:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500