Tên đăng nhập

heluworld

Họ và tên

Helu World

Email

heluthegioi@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-05 7:38:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500