Tên đăng nhập

cuonglc2007

Họ và tên

Cường berserk Đinh

Email

cuongscp049@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-06 12:25:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500