Tên đăng nhập

thanhdatmu2003

Họ và tên

Nguyễn Thành Đạt

Email

thanhdatmu2003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-09 13:40:31

Bài tập đã đạt

411

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500