Tên đăng nhập

pgkhanh2102

Họ và tên

Phạm Gia Khánh

Email

pgkhanh2102@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-09 17:41:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500