Tên đăng nhập

tmd0702

Họ và tên

Trương Minh Đức

Email

mduc017@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-17 18:46:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500