Tên đăng nhập

letri1402

Họ và tên

Công Trí

Email

lehoangcongtri1402@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-24 7:20:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500