Tên đăng nhập

PDK03

Họ và tên

Phạm Đăng Khiêm

Email

khiemdang3426@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-24 9:10:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500