Tên đăng nhập

21_tranquochuy

Họ và tên

Trần Quốc Huy

Email

huyxmater220106@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-24 12:56:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500