Tên đăng nhập

longtk2007

Họ và tên

Tran Kim Long

Email

long.tk2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-30 1:24:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500