Tên đăng nhập

hikarii1903

Họ và tên

Lê Bình Minh

Email

lebinhminh441@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-31 8:49:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500