Tên đăng nhập

CTP_VULEDUNG

Họ và tên

VU LE DUNG

Email

dungvu11233hp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-06 7:28:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500