Tên đăng nhập

chrispham258

Họ và tên

Phạm Ngọc Thọ

Email

baratagamer00@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-06 11:25:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500